KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla, Saadetdere Mah. Doğan Araslı Blv. No: 3 Esenyurt / İstanbul Posta Kodu: 34510 adresinde mukim Akçay Kırtasiye Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. İşbu aydınlatma metni ile sizleri kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, verilerin işlenmesindeki hukuki nedenler ve haklarınız konusunda en şeffaf biçimde bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket ile aranızda kurulan hukuki ilişki gereği aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileri: Ad soyad, TCKN,
 • İletişim verileri: Cep telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi,
 • Sipariş verileri: Web sitemizden oluşturulan sipariş içeriği ve sipariş numarası,
 • Fatura bilgileri: Vergi Dairesi ve vergi no (sadece şahsa fatura kesilmesi halinde),
 • Müşteri işlem verileri: Kullanıcı adı ve şifre, havale/eft yapılması halinde işlem dekontu.
 • Finans verileri: Kredi Kartı no, kart son kullanma tarihi ve güvenlik kodu. (Bu veriler tarafımızca görüntülenemez. Yalnızca Kırtasiye Dünyası aracılığıyla iş ortağımız İyzico’ya aktarılır.),

Tercihinize bağlı olarak web sitemize aşağıdaki verilerinizi girmeniz halinde;

 • Kimlik verileri: Doğum tarihi, cinsiyet.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından işlenen aşağıda sayılan kişisel verileriniz, yalnızca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenir:

Kimlik, fatura bilgileri ve sipariş verileri kategorisine ait verileriniz;

Online mağaza üzerinden müşteriye özel oturum oluşturulabilmesi,

Mal satış süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteriye malın teslim sürecinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, adınız ve adresinize fatura düzenlenebilmesi,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilebilmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Herhangi bir uyuşmazlık halinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amaçlarıyla;

İletişim kategorisine ait verileriniz;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Siparişinizin tarafınıza ulaştırılabilmesi,

Siparişinize ilişkin tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,

Faturanın tarafınıza iletilebilmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, adınız ve adresinize fatura düzenlenebilmesi amaçlarıyla;

Müşteri işlem kategorisine ait verileriniz;

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mağazada online hesap oluşturarak kendi şifreniz ile alışveriş yapabilmeniz,

Olası sorunların çözümünde devreye girebilmemiz amaçlarıyla;

Finans kategorisine ait verileriniz;

Mal satışı ve sözleşme süreçleri kapsamında tarafınızdan iş ortağımız firma aracılığıyla uzaktan ödeme alınabilmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla;

sınırlı olarak işlenmektedir.

Doğum tarihi ve cinsiyet verileriniz;

Yalnızca tercihinize bağlı olarak sisteme girmeniz halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanılarak;

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Kullanıcı alışkanlıklarına uyumlu olarak ürün önerileri sunulabilmesi,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla;

sınırlı olarak işlenmektedir.

Şirket, kişisel verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir. Kişisel verileriniz yasal sürelere uygun olarak saklanacak, işleme amacı için gereken süre sonunda imha edilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; Şirket’i temsille yetkili avukatlara, hizmet aldığımız mesleki danışmanlar ve mali müşavirlere, çalıştığımız bankalara, iş faaliyetleri gereği çalıştığımız iş ortaklarımıza (ödeme tahsilat firması, kargo firması, çağrı merkezi), talep edilmesi halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebebiyle kamu tüzel kişilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, kullanmakta olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı sunuculara veri minimizasyonu ilkesi dâhilinde aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, sizin adınıza hareket etmeye yetkili üçüncü kişilerden veya yasal mercilerden; https://www.kirtasiyedunyasi.com/ web sitesi üzerinden, çağrı merkezimizden, şirketimiz ile yapılan elektronik, sözlü ve yazılı iletişim kanalları aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Akçay Kırtasiye Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu hakları kullanmak için başvurunuzu, işbu aydınlatma metninin ekinde yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup imzalayarak yapabilirsiniz. Başvuru formunun ıslak imzalı nüshasını şahsen, iadeli taahhütlü posta veya Noter vasıtası ile Saadetdere Mah. Doğan Araslı Blv. No: 3 Esenyurt / İstanbul Posta Kodu: 34510 adresine gönderebilir, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla” imzaladıktan sonra, güvenli elektronik imzalı formu akcay@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile bize iletebilirsiniz.    

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.